Späť

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť xTechnology, s.r.o. a internetový obchod iEnjoy.eu sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa čl. 12 a násl. Nariadenia (EU) 2016/679 (GDPR)

Tieto zásady ochrany osobných údajov Internetového Obchodu (ďalej len  "Zásady") sú informatívne, čo  znamená, že nie sú zdrojom povinností pre Zákazníkov Internetového Obchodu.

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.iEnjoy.eu

xTechnology, s.r.o.

Štúrova 1303/44,

024 04  Kysucké Nové Mesto

IČO: 46331336

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.iEnjoy.eu

1.1 Osobné údaje Zákazníkov sú spracovávané v súlade so zákonom č.18 / 2018 Z. z. o  ochrane osobných  údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"). Osobné  údaje sú dáta podľa ustanovenia § 2  zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len "Osobné Údaje").

1.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje obzvlášť starostlivo chrániť záujmy subjektov, ktorých sa údaje  týkajú a zvlášť garantuje, že zistené údaje sú spracovávané v súlade so zákonom;  zhromažďované  na konkrétne, legitímne účely a nie sú podrobené ďalšiemu spracovaniu  nezlučiteľnému s týmito účelmi; relevantné a primerané vo vzťahu k účelom, pre ktoré sú  spracované  a uložené vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu spracovania.

1.3 Všetky slová, frázy a skratky vyskytujúce sa na tejto webovej stránke a začínajúce  veľkým písmenom (napr. Predajcovia, Internetový Obchod, Elektronická Služba) by sa mali  chápať v súlade s definíciou v Obchodných Podmienkach Internetového Obchodu, ktorý  je k dispozícii na stránkach internetového obchodu iEnjoy.eu.

1.4 Prevádzkovateľ si je vedomý významu ochrany súkromia klientov a chráni nielen užívateľov internetového obchodu, ale aj klientov,  ktorí poskytli Prevádzkovateľovi svoje  osobné údaje pomocou iných komunikačných kanálov, t.j.:

a) internetové stránky https://www.facebook.com a všetky ostatné webové stránky označené, alebo spoluoznačené značkou Facebook (vrátane subdomén, medzinárodných verzií miniaplikácií a verzií pre mobilné telefóny), ktorých  prevádzkové zásady sa riadia predpismi, ktoré sú k dispozícii najmä na stránke https:/www.facebook.com/legal/terms, ktorú poskytla spoločnosť Facebook Inc. alebo Facebook Ireland (ďalej len „Servis Facebook“).

b) funkcie Facebook Lead Ads I, ktorá  je určená na priamy marketing vlastných produktov alebo služieb Prevádzkovateľovi.

c) pravidlá ochrany a využitia osobných údajov sú Servisom Facebooku a sú k dispozícii na stránke https:/Iwww.facebook.com/policy.php. Prevádzkovateľ nemá vplyv na obsah a reguláciu právnych predpisov spoločnosti Facebook, vrátane osobných  údajov.

d) aplikácie umožňujúce Prevádzkovateľovi vykonávať reklamné kampane v službe Facebook vrátane súťaží  Limited (ďalej tiež "Facebooková služba"), vrátane prostredníctvom služby.

2. Sprostredkovateľ alebo dopravca

a) Slovenská pošta, a. s.
     Partizánska cesta 9
     975 99 Banská Bystrica 1

b) GLS General Logistics System Slovakia, s.r.o.
     Lieskovská cesta 13
     962 21 Lieskovec

 3. Účel a rozsah spracúvania osobných údajov

  • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
  • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
  • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.iEnjoy.eu
  • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Účel, rozsah a údaje zákazníka spracovávané Prevádzkovateľom vyplývajú vždy zo súhlasu Zákazníka alebo právnych predpisov a sú spresnené opatreniami prijatými zo strany  Prevádzkovateľa internetového obchodu.

Osobné údaje Zákazníka môžu byť spracovávané tiež na zasielanie obchodných správ Zákazníkoviprostredníctvom pošty, SMS správ, e-mailov a ďalších elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, a to najmä na účely analytické a štatistické, propagačné a marketingové a za účelom účasti Zákazníka v marketingových súťažiach organizovaných Prevádzkovateľom.

Osobné údaje budú spracovávané Prevádzkovateľom po dobu trvania aktívneho Účtu Zákazníka, prípadne po dobu nutnú pre účely poskytovania služieb Prevádzkovateľom, resp. do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Osobné údaje môžu byt' sprístupnené alebo oznámené tretím osobám, a to najmä osobám na základe zmluvnej dohody s Prevádzkovateľom (ďalej len "Príjemcovia"). Nebude dochádzať k odovzdaniu osobných údajov do iných štátov. Možní príjemcovia Osobných Údajov zákazníka, ktorý vyberie pre doručenie zásielky z internetového obchodu poštu alebo kuriérskou službu, poskytne Prevádzkovateľ zhromaždené osobné údaje Zákazníka konkrétnemu dopravcovi alebo sprostredkovateľovi majúcemu na starosti doručenie zásielky menom Prevádzkovateľa. Meno a sídlo sprostredkovateľa alebo dopravcu sú uvedené v článku 2.

Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom je dobrovoľné.

Poskytnutie osobných údajov môže byt' nevyhnutné pre uzatvorenie a realizáciu Dohody o poskytnutí Služieb. Vždy je však rozsah potrebných údajov pre uzavretie príslušnej zmluvy poskytovaný v rámci iných komunikačných kanálov v Obchodných podmienkach alebo na stránkach internetového obchodu iEnjoy.eu.

Podkladom pre spracovanie osobných údajov Zákazníka je realizácia zmluvy, v ktorej vystupuje ako zmluvná strana alebo plnenie požiadaviek Zákazníka pred uzavretím zmluvy. V prípade spracovávania údajov na účely priameho marketingu vlastných výrobkov alebo služieb Prevádzkovateľa je dôvodom k takémuto spracovaniu zavádzanie právne legitímnych cieľov sledovaných Prevádzkovateľom. Ako právne legitímny cieľ je považovaný najmä priamy marketing vlastných výrobkov alebo služieb Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nespracováva informácie týkajúce sa preferencií Zákazníka.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov a Obchodné informácie

  • Fakturačné údaje

 Meno a priezvisko / Obchodný názov*

 Adresa trvalého bydliska / sídla*

IČO*, DIČ*

  • Údaje pre doručenie

Meno a priezvisko príjemcu

Adresa doručenia

Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti

  • Kontaktné údaje

Meno kontaktnej osoby*

Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.

Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.

  • Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru

Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).

  • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

Prevádzkovateľ má technickú možnosť vzdialenej komunikácie so Zákazníkom (napr. E-mailové správy).

Obchodné informácie týkajúce sa obchodnej činnosti Prevádzkovateľa alebo spolupracujúcich subjektov môžu byt' zaslané len so súhlasom Zákazníka. Zasielanie Newsletteru sa realizuje v súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len" zákon o niektorých službách elektronických komunikáciách“).

Pre realizáciu odosielaní Newsletteru môžu byt' osobné údaje spracované aj za účelom marketingových produktov a služieb subjektov, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje.

Obchodné informácie budú zasielané Prevádzkovateľom prostredníctvom pošty, SMS správ, e-mailov a  ďalších elektronických prostriedkov podľa zákona o elektronických komunikáciách, a to najmä  pre účely propagačné a marketingové, analytické a štatistické a za účelom účasti Zákazníka v marketingových súťažiach organizovaných Prevádzkovateľom.

Obchodné informácie budú zasielané Prevádzkovateľom po dobu trvania aktívneho Účtu Zákazníka,  prípadne  po dobu nutnú pre účely poskytovania služieb Prevádzkovateľom, resp. do doby odvolania súhlasu so zasielaním obchodných informácií.

Zákazník je oprávnený v súlade s ustanovením § 62 zákona o elektronických komunikáciách kedykoľvek odmietnuť súhlas so zasielaním obchodných informácií.

V prípade podozrenia na porušenie svojich práv je Zákazník oprávnený sa obrátiť na Prevádzkovateľa alebo  priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk).

5. Súbory Cookies

5.1. V Internetovom Obchode využívame technológie ukladajúce a získavajúce prístup k informáciám na počítači alebo na inom zariadení Zákazníka pripojenom do siete (najmä s použitím súborov cookies) s cieľom poskytovať Zákazníkovi maximálne pohodlie pri nakupovaní cez Internet, a to ako pre štatistické účely, tak kvôli prispôsobeniu záujmom Zákazníka zasielaných reklamných ponúk vrátane reklám partnerov a inzerentov Prevádzkovateľa. Údaje týkajúce sa návštevy v podobe názvu domény webovej stránky, z ktorej bol Zákazník pripojený na internetový obchod, druhu prehliadača, druhu operačného systému, adresy IP, iných informácií prenášaných prostredníctvom protokolu http, môžu byt' zapisované automaticky počas návštevy Zákazníka na stránkach Internetového obchodu. Okrem toho môže Prevádzkovateľ spracovávať prevádzkové údaje alebo informácie o umiestnení zariadení, prostredníctvom ktorých bol otvorený internetový obchod.

5.2. Súbory cookie to sú malé dátové súbory, odosielané serverom a zapisované v zariadení Zákazníka (zvyčajne na pevnom disku počítača alebo na mobilnom zariadení). Zhromažďujú sa v ňom informácie, ktoré môže internetový obchod potrebovať na prispôsobenie sa spôsobu jeho používania Zákazníkom a k zberu štatistických údajov týkajúcich sa internetového obchodu napr. aké stránky boli navštívené, aké časti boli uložené a tiež údaje o doméne poskytovateľa internetových služieb alebo krajiny pôvodu návštevníka bez zapisovania akýchkoľvek údajov ohľadom identifikácie Zákazníka, a to aj napriek tomu, že tieto informácie môžu mať niekedy povahu osobných údajov, to znamená údajov umožňujúcich pripísania určitého správania konkrétnemu užívateľovi. Technológia prechovávajúca a získavajúca prístup k identite Zákazníka umožňuje zapisovanie preferencií prihláseného Zákazníka.

5.3. Súbory cookies používané v internetovom obchode slúžia predovšetkým na jeho prispôsobenie obsahu stránok preferenciám Zákazníka a navýšeniu použiteľnosti a personalizácie obsahu webových stránok.

5.4. Súbory cookies požívané v internetovom obchode stránkach internetového obchodu sú neškodné ako pre Zákazníka, tak pre počítač / konečné zariadenie používané Zákazníkom, preto odporúčame ich nezakazovanie v prehliadačoch. Súbory cookies neslúžia na získanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies na stránkach internetového obchodu nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov k Účtu. Na stránkach internetového obchodu sú  2 typy súborov cookies: relačné, ktoré sú zapísané na počítači alebo prenosnom zariadení Zákazníka do okamihu odhlásenia sa alebo vypnutie programu (internetového prehliadača) a trvalé, ktoré sú uchovávané na zariadení Zákazníka po dobu stanovenú v parametroch súborov cookies alebo do okamihu ich manuálneho odstránenia na internetovom prehliadači.

5.5. Súbory cookies používané v Internetovom Obchode:

Typ

Popis

Nevyhnutné

Ich prítomnosť je nevyhnutná pre správnu funkciu webových stránok. Umožňujú vhodnú reakciu na akciu Zákazníka.

Vnútorné

Používané na interné účely. Umožňuje prevádzkovateľovi zlepšiť webové stránky na základe spôsobu použitia Zákazníkom.

5.6. Ďalšiu skupinu predstavujú súbory cookies tretích strán (napr. Goodle Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky, určitej služby či cookies Prevádzkovateľových reklamných systémov, ktoré sú v Internetovom Obchode prevádzkované). Tieto súbory cookies sú riadené tretími stranami a Prevádzkovateľ nemá prístup na čítanie alebo zápis týchto dát. Viac informácií na tému súborov cookies používaných Google Analytics - webový nástroj používaný  internetovým obchodom na analýzu štatistík webových servisov (oi. report demografických údajov a záujmov), nachádza sa v "Ochrane súkromia Google Analytics".

5.7. Zákazník môže zmeniť spôsob používania súborov cookie prehliadačom vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré súvisia s internetovým obchodom (a inými webovými stránkami). Ak to chcete urobiť, musí zmeniť nastavenia prehliadača alebo aplikácie. Metódy odstránenia sa líšia podľa použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookie, by mali byt' umiestnené na karte "Pomocník" webového prehliadača.

5.8. Napríklad v prehliadači internet Explorer súbory cookies možno upravovať z ponuky: Náradie -> Možnosti internetu -> Súkromie; v prehliadači Mozilla Firefox: Náradie -> Možnosti -> Súkromie; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Pokročilé nastavenia -> Súkromie -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Prístupové cesty sa môžu líši v závislosti na používanej verzii prehliadača.

5.9. Detajlné informácie o nastavení súborov cookies na mobilnom telefóne alebo inom prenosnom zariadení je možné nájsť v príručke.

5.10. Obmedzenie používania súborov cookies na konkrétnom zariadení znemožňuje alebo výrazne obmedzuje riadne využívanie internetového obchodu, napríklad je spojené s nemožnosťou zachovania relácie prihlásenia.


6. Kontakt s prevádzkovateľom 

6.1. Zákazník sa môže kedykoľvek priamo spojiť s Prevádzkovateľom zaslaním príslušnej písomnej alebo elektronickej správy na adresu Prevádzkovateľa uvedené v ods. 1.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva korešpondenciu so Zákazníkom na štatistické účely a čo najskôr reaguje na otázky, tiež z hľadiska reklamačných konaní a prijatých rozhodnutí na základe správy o možných administratívnych zásahoch na určenom účte. Adresy a údaje zhromažďované týmto spôsobom nebudú použité  pre komunikáciu so Zákazníkom na iný účel než k realizácii objednávky.

6.3. Ak sa Zákazník skontaktuje s nami za účelom vykonania určitých činností (napr. Podanie reklamácie) pomocou formulára, môže Prevádzkovateľ opätovne požiadať Zákazníka o oznámenie údajov, vrátane osobných, napr. vo forme mena, priezviska, emailovej adresy atď., za účelom potvrdenia identity Zákazníka a umožnenia spätného kontaktu so Zákazníkom v konkrétnom prípade. Vyššie uvedené sa týka tých istých údajov, vrátane osobných, ktoré boli predtým poskytnuté Zákazníkom a s ktorých spracovaním súhlasil. Poskytnutie týchto údajov nie je povinné, ale môže byt' potrebné k  zrealizovaniu činnosti alebo na získanie informácií, o ktoré má Zákazník záujem. 


7. Bezpečnosť

7.1. Prevádzkovateľ používa technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce ochranu spracovávania

primerané rizikám a kategóriám údajov zahrnutých do ochrany, zvlášť potom zaisťuje údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prevzatím neoprávnenou osobou, spracovaním v rozpore s platnými predpismi a tiež zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.

7.2. Prevádzkovateľ vhodným spôsobom poskytuje nasledujúce technické opatrenia brániace  získavaniu a úprave nepovolanými osobami osobných údajov zaslaných elektronickou cestou:

a. Zaistenie súborov dát proti neoprávnenému prístupu.

b. Certifikát SSL na stránkach internetového obchodu, na ktorých sú poskytované údaje Zákazníkov.

c. Šifrovanie údajov potrebných k autorizácii Zákazníka

d. Prístup k účtu len po zadaní individuálneho loginu a hesla.

Každý Zákazník však nesie zodpovednosť za uchovanie svojho individuálneho loginu a hesla a ďalších údajov o Účte v tajnosti a za stálu kontrolu nad prístupom k svojej e-mailovej komunikácii.

8. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

  • Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
  • Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

9. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

  • Partnerská kuriérska spoločnosť: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21  Lieskovec   
IČO:36624942.
  • Partnerská poštová / doručovacia spoločnosť: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica 1
    IČO: 36631124 
  • Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
  • Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

10. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

11. Práva a povinnosti dotknutej osoby

  • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
  • Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
  • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
  • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré 
sú predmetom spracúvania.

Likvidáciu jej osobných údajov

12. Právo na kontrolu, prístup k vlastným údajom a možnosti ich úpravy

Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a možnosti ich úpravy v rozsahu ustanovenia §22 a nás. zákona o ochrane osobných údajov, tj. predovšetkým právo prístupu k informáciám o spracovaní osobných údajov, právo vykonať v nich opravy, zablokovať ich alebo požadovať ich likvidáciu, ako aj  právo na náhradu prípadnej ujmy podľa príslušných právnych predpisov.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.iEnjoy.eu v časti “Môj profil".

Každá osoba má možnosť uplatnenia práv podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä práva na prístup k svojim vlastným osobným údajom, práva požadovať ich aktualizáciu, opravu alebo  vymazanie, a tiež právo vniesť námietku v prípadoch uvedených v ustanoveniach uvedeného zákona.

Zákazník je ďalej oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať písomnou žiadosťou doručenou na adresu sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia Správcovi. V prípade podozrenia na porušenie svojich práv je Zákazník oprávnený sa obrátiť na Prevádzkovateľa alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12 , 820 07 Bratislava 27,  www. dataprotection.gov.sk

13. Záverečné ustanovenia  

13.1. Na stránkach internetového obchodu iEnjoy.eu môžu byť odkazy na iné webové stránky. Prevádzkovateľ vyzýva, aby po otvorení iných webových stránok sa Zákazník zoznámil so Zásadami ochrany osobných údajov k nim uvedeným. Tieto Zásady sa týkajú iba internetového obchodu iEnjoy.eu. Prevádzkovateľ nie je prepojený s prevádzkovateľmi webových stránok a zdrojmi akejkoľvek tretej strany, ktorých stránky odkazujú na webové stránky iEnjoy.eu. alebo na ktoré odkazujú iEnjoy.eu, ani k nim nie je priradený. Prevádzkovateľ výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za presnosť, obsah a dostupnosť informácií, ktoré sa nachádzajú na webových stránkach tretej strany, alebo zdrojov, ktoré odkazujú na webové stránky iEnjoy.eu alebo na ktoré odkazujú webové stránky iEnjoy.eu. Nemôžeme zabezpečiť vašu spokojnosť s akýmikoľvek produktmi alebo službami, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov akejkoľvek tretej strany, na ktoré odkazujú webové stránky iEnjoy.eu, pretože tieto webové stránky a zdroje tretej strany vlastnia a prevádzkujú nezávislé subjekty. Nepodporujeme žiadne z akýchkoľvek produktov alebo služieb, ani sme neurobili žiadne kroky na potvrdenie presnosti alebo spoľahlivosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú dávané k dispozícii prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov tretej strany, a nekonáme žiadne vyhlásenia a nedávame žiadne záruky vo veci bezpečnosti akýchkoľvek informácií (vrátane, nie výlučne, kreditných kariet a ďalších osobných informácií) , ktoré môžete poskytnúť tretej strane alebo ktoré od vás môže tretia strana požadovať prostredníctvom webových stránok alebo zdrojov tretej strany či iným spôsobom.

13.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v budúcnosti zmeniť tieto Zásady - môže to nastať okrem iného z nasledujúcich dôležitých dôvodov:

a) zmeny existujúcich platných predpisov, najmä v rámci ochrany osobných údajov, telekomunikačného práva, služieb poskytovaných elektronicky alebo upravujúcich práva spotrebiteľov, ovplyvňujúcich naše práva a povinnosti alebo práva a povinnosti Zákazníka;

b) rozvoj funkčnosti alebo elektronických služieb závislý na pokroku internetovej technológie, vrátane použitia / zavedenia nových technologických alebo technických riešení ovplyvňujúcich rozsah Zásad.

13.3. Prevádzkovateľ vždy umiestni na stránkach internetového obchodu informáciu týkajúcu sa zmien v Zásadách. Pri každej novej verzii Zásad bude uvedený nový dátum. V prípade pochybností alebo rozporu medzi Zásadami a súhlasom poskytnutým Zákazníkom bez ohľadu na pravidlá Zásad, sú vždy základom na stanovenie v rámci činností súhlas poskytnutý Zákazníkom a právne predpisy. Tento dokument je však všeobecného charakteru, slúži len pre informáciu (nie je zmluvou alebo pravidlom).

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese ienjoy@ienjoy.eu písomne alebo osobne na adrese xTechnology, s.r.o., Štúrova 1303/44, 024 04  Kysucké Nové Mesto (iba pokial bol tovar zakupený cez www.iEnjoy.eu)

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


V Kysuckom Novom Meste, dňa 25.05.2018

Rýchla pomoc

Telefón: [+421] 902 067 183
E-mail: ienjoy@ienjoy.eu

iPhonemania.sk