Späť

Súťaže ,ktoré sme pre Vás pripravili!

Názov súťaže: Odoberaj a vyhraj

Termín konania súťaže: 27.10.2013 – 03.12.2013

 

vyhraj iPhone obal

 

Svoj e-mail vyplňte na hlavnej stránke www.iEnjoy.eu

Klikom na obrázok alebo na tento text, sa dostanete na hlavnú stránku iEnjoy.

Organizátori súťaže: 
iEnjoy - Apple Authorised Reseller

 

Prevádzkovateľ:

xTechnology  s.r.o.

IČO:46 331 336 , DIČ: SK202 3333 191

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 55295/L

 (organizátor súťaže „xTechnology s.r.o.“ sa ďalej  označuje ako „organizátor“)

 

Podmienky súťaže

Súťaž „Odoberaj a vyhraj“ je jednorazová reklamná súťaž vyhlásená organizátormi súťaže pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže.

Pravidlá súťaže:

  1. Súťažiaci majú možnosť na stránke www.ienjoy.eu vyplniť svoj email do „Odoberaj novinky“ a tým sa zapojiť do súťaže . Vyplnením platnej emailovej adresy   a jej potvrdením je súťažiaci automaticky zaradený do súťaže.

 

  1. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora.

Výhry, žrebovania a vyrozumenia výhercov:

Výhrami v súťaži sú:

Kryty na Apple iPhone 5/5S od výrobcu SWISS CASES

Žrebovanie sa uskutoční každý týždeň, vždy v pondelok o 00:00 automatickým vyhodnocovacím systémom.

Odovzdanie výhier:

  1. Výhra bude poslaná výhercovi Slovenskou poštou na jemu uvedenú adresu.

Ceny budú výhercom odovzdané najneskôr do dvoch mesiacov od vyhodnotenia súťaže.

Účastník berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže majú organizátori právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Porušením pravidiel sa rozumie aj registrácia fiktívnych emailových adries. Všetky emaily zaregistrované  na stránke budú preverené.

Každý účastník reklamnej súťaže udeľuje organizátorom súťaže súhlas s tým, aby organizátori súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnili v tlači a na internetovej stránke organizátorov súťaže meno a priezvisko výhercu v súťaži.

Každý účastník reklamnej súťaže v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje organizátorom súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme organizátorov súťaže v súvislosti s touto reklamnou súťažou.

Každý účastník reklamnej súťaže svojou účasťou dáva zároveň súhlas na to, aby jeho údaje boli spracúvané organizátormi súťaže, pre účely vykonávania marketingovej činnosti, a to po dobu pokiaľ súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej podobe neodvolá.

xTechnology, ako ani akýkoľvek iný subjekt nezodpovedá za akékoľvek skutočnosti týkajúce sa výhier od momentu ich prevzatia výhercami.

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky (nad sumu 350,00 € vrátene DPH), ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške v súlade so zákonom o dani z príjmu. Výhra, ktorú dostane výherca, predstavuje výhru pred zdanením.

Záverečné ustanovenia:

Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Tieto pravidlá reklamnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania organizátormi reklamnej súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia reklamnej súťaže.

Účastník reklamnej súťaže svojou účasťou v tejto reklamnej súťaži berie na vedomie, že výhra nie je právne nárokovateľná.

V prípade nejasností propagačných materiálov týkajúcich sa reklamnej súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel reklamnej súťaže.

V Trnave dňa 23.10.2013.

Páči sa Vám táto súťaž?

Rýchla pomoc

Telefón: [+421] 902 067 183
E-mail: ienjoy@ienjoy.eu

iPhonemania.sk